Waffen-SS Sicherung Truppen

Abteilungen/BatailloneBattalions
SS-Heimwehr DanzigSS Local Protection Unit Danzig
SS-Karstwehr-Bataillon??
SS-Wach-BatailloneSS Watch Battalions
KompanienCompanies
SS-Wach-KompanienSS Watch Companies
  • SS-Wach-Kompanie 7
  • SS-Wach-Kompanie 8
  • SS-Wach-Kompanie 9
  • SS-Wach-Kompanie 10
  • SS-Wach-Kompanie Hegewald
  • SS-Wach-Kompanie Knabengrube