German Officer Biography

Hans-Albert Bade

Born1.1.1879 at Beckendorf
Died
First Joined21.11.1897
Became LtI.R.44 ern. 18.4.1899(dto Pat)
Prewar ServiceAbschied als Obstlt. 31.1.31
Wiedereintritt 1.8.35 als Oberst(E)
I.d.7.Abt./Gen.St.d.H(ab 1.8.35)
PromotionsOberst(E) 1.3.35
z.d.akt.Tr.Offz.ubf.
Gen.Maj 1.4.43 (11)
Commandim OKH (In EB)
Abscheid 31.5.43
Awards