23.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division “Nederland”

Lineage

WW2 German 23rd SS Freiwilligen Panzergrenadier Division Emblem

  • SS-Freiwilligen-Legion “Nederland”
  • SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade “Nederland”
  • 4.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Brigade “Nederland”
  • 23.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division “Nederland” (niederlischeNr.1)

Organization

October 1943
48.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Regiment “General Seyffard”
49.SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Regiment “de Ruyter”
23.SS-Artillerie-Regiment
23.SS-Panzerjäger-Abteilung
23.SS-Aufklärungs-Abteilung
23.SS-Pioneer-Abteilung
23.SS-Nachrichten-Abteilung
23.SS-Feldersatz-Bataillon
23.ss Divisional Support Units