6.SS-Gebirgs-Division “Nord”

Emblem

WW2 German 6th SS Gebirgs Division Emblem

Lineage

  • SS-Kampfgruppe “Nord”
  • SS-Division “Nord” (mot)
  • SS-Gebrigs-Division “Nord”
  • 6.SS-Gebrigs-Division “Nord”

History

Formed 2.28.41 in Norway as SS-Kampfgruppe Nord from Stab desBefehlshaber der Waffen-SS in Norwegen.

9.41 became SS-Division Nord

1.15.42 ordered converted to a SS-Gebirgs-Division, and new units beganforming in Germany for the division. These arrived in 9.42 and the divisionwas redesignated SS-Gebirgs-Division Nord.

10.22.43 redesignated 6.SS-Gebirgs-Division Nord

Organization

General Composition
Stab der Division
SS-Gebirgs-Jager-Regiment 11 “Reinhard Heydrich”
SS-Gebirgs-Jager-Regiment 12 “Michael Gaissmair”
SS-Panzer-Grenadier-Abteilung 506
SS-Infanterie-Regiment (mot) 5
SS-Infanterie-Regiment 9 (Removed from Division in 1943)
SS-Schutzen-Abteilung (mot) 6
SS-(Gebirgs-) Panzerjager-Abteilung 6
SS-Sturmgeschutz-Batterie 6
SS-Gebirgs-Artillerie-Regiment 6
SS-Flak-Abteilung 6
SS-(Gebirgs-) Nachrichten-Abteilung (mot?) 6
SS-Gebirgs-Aufklarungs-Abteilung (mot) 6
SS-(Gebirgs-) Pionier-Abteilung 6
SS-Ski-Jager-Abteilung (norwegisches)
SS-Ski-Jager-Abteilung “Norwegen” or “Norge”
SS-Dina 6
SS-Bekleidungs-Instandsetzungs-Kompanie 6
SS-Sanitats-Kompanie 6
SS-Veterinar-Kompanie 6
SS-Kriegsberichter-Zug 6
SS-Feldgendarmerie-Trupp 6
SS- og Politikompani

Commanders

Brigadeführer Karl Herrmann, 2.28.41 – 5.15.41
Obergruppenführer Karl-Maria Demelhuber, 5.15.41 – 4.01.42
Obergruppenführer Matthias Kleinheisterkamp,4.01.42 – 4.20.42
Oberführer Hans Scheider, 4.20.42 – 6.14.42
Obergruppenführer Matthias Kleinheisterkamp,6.14.42 – 10.15.43
Gruppenführer Lothar Debes, 10.15.43 – 6.14.43
Obergruppenführer Friedrich-Wilhelm Krüger,6.14.43 – 8.23.44
Brigadeführer Gustav Lombard, 8.23.44 – 9.01.44
Gruppenführer Karl Brenner, 9.01.44 – 4.03.45
Standartenführer Franz Schreiber, 4.03.45 – 5.8.45

War Service

DateCorpsArmyArmy GroupArea
6.41 – 7.41XXXVIArmee NorwegenFinland
8.41ReserveArmee NorwegenFinland
9.41XXXVIArmee NorwegenFinland
10.41 – 1.42III. finnische KorpsArmee NorwegenFinland
2.42 – 6.42III. finnische KorpsArmee LapplandFinland
7.42III. finnische Korps20. Geb. ArmeeFinland
8.42 – 7.44XVIII20. Geb. ArmeeNorthern Finland
8.44 – 11.44XVIII20. Geb. ArmeeNorthern Finland, Norway
12.44Reserve20. Geb. ArmeeNorway*
1.45 – 2.45LXXXX1. ArmeeGLandau/Lothringen
3.45LXXXII1. ArmeeGTrier, Mosel
4.45Reserve7. ArmeeGRhein

* 27.12.44 – 11.1.45 moved from Norway to Heeresgruppe G