Feldgrau helmet logo
Feldgrau.com
German Armed Forces Research 1918-1945
WW2-German-Iron-Cross-Oakbar

Waffen-SS Sicherung Truppen


Abteilungen/Bataillone Battalions
SS-Heimwehr Danzig SS Local Protection Unit Danzig
SS-Karstwehr-Bataillon ??
SS-Wach-Bataillone SS Watch Battalions
Kompanien Companies
SS-Wach-Kompanien SS Watch Companies