Feldgrau helmet logo
Feldgrau.com
German Armed Forces Research 1918-1945
WW2-German-Iron-Cross-Oakbar

WW2 German Waffen-SS RanksMannschaften Men
SS-Schütze Soldier
SS-Oberschütze
SS-Sturmmann
SS-Rottenführer
SS-Stabsrottenführer
Unteroffiziere ohne Portepee Junior NCOs
SS-Unterscharführer
SS-Standartenjunker
Unteroffiziere mit Portepee Senior NCOs
SS-Oberscharführer
SS-Hauptscharführer
SS-Sturmscharmführer
Offiziere Commissioned Officers
SS-Untersturmführer
SS-Obersturmführer
SS-Hauptstrumführer
SS-Sturmbannführer
SS-Obersturmbannführer
SS-Standartenführer
SS-Brigadeführer u. Generalmajor der W-SS
SS-Gruppenführer u. Generalleutnant der W-SS
SS-Obergruppenführer u. General der W-SS
SS-Oberstgruppenführer u. Generaloberst der W-SS
Reichsführer-SS