Feldgrau helmet logo
Feldgrau.com
German Armed Forces Research 1918-1945
WW2-German-Iron-Cross-Oakbar

V.SS-Freiwilligen-Gebirgs-Korps


History

Formed 7.01.43 in Berlin (Stab) and Truppenübungsplatz Milowitz, near Prague (Korpstruppen). SS-Aufklärungs-Abteilung Prinz Eugen and SS-Karstwehr Bataillon were used to form the Korpstruppen.

Korps Units

General Composition
Artillerie-Kommandeur V. SS Gebirgskorps
SS-Nachrichten-Abteilung 105
SS-Aufklärungs-Abteilung 105 (earlier Kradsch.Btl.)
SS-Panzer-Abteilung 105
SS-Sturmgeschütz-Abteilung 105
SS-Artillerie-Abteilung 105
SS-Flak-Abteilung 105
SS-Werfer-Abteilung 105
SS-Sanitats-Abteilung 105
SS-Nachschubtruppen 105
SS-Sturmbataillon V (formed 4.45)
SS-Sturmgeschütz-Abteilung Skanderberg (formed 4.45)

War Service

Date Army Army Group Area
9.43 - 10.43 BdE forming -
11.43 - 11.44 2. Pz. Armee F Bosnia (Mostar)
12.44 - 1.45 E F Bosnia (Mostar)
2.45 - 4.45 9. Armee Weichsel Oder (Frankfurt/O)